Wyniki wyborów na Rektora

Prof. dr hab. Jacek Woźny zwyciężył w wyborach na Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją funkcję zacznie pełnić 1 września br.

Prof. Jacek Woźny w I turze wyborów zdobył 84 głosy, a jego kontrkandydat, prof. Ryszard Gerlach – 32 głosy. Dwie osoby oddały głos nieważny. W wyborach głosowało 118 elektorów. Nowy Rektor zastąpi na tym stanowisko prof. Janusza Ostoja-Zagórskiego.

Prof. dr hab. Jacek Woźny - życiorys naukowy

Prof. dr hab. Jacek Woźny urodził się w 1962 roku, jest archeologiem i historykiem. Zajmuje się archeologią pradziejową i historyczną ziem polskich, wierzeniami religijnymi i symboliką społeczeństw archaicznych, archeologią regionu kujawsko-pomorskiego, archeologią militarną. Studia archeologiczne ukończył na UMK w Toruniu w 1987 r., doktorat na UAM w 1994, tamże habilitację w 2000r, zaś tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 2010 r. Od 1989 roku do chwili obecnej jest związany z naszym Uniwersytetem.

Jest autorem około 200 prac naukowych, w tym ośmiu monografii, sześciu prac zbiorowych pod redakcją naukową, jednego podręcznika i około 130 artykułów, recenzji i polemik, a także 44 haseł encyklopedycznych. Wśród najważniejszych publikacji należy wymienić monografie Symbolika wody w pradziejach Polski, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich, Archeologiczne skarby pradziejów Bydgoszczy,Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków. Wymienię jeszcze pozycję z innej dziedziny niż archeologia, a mianowicie Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w zarządzaniu wydziałem publicznej uczelni wyższej (2014).

Prof. J. Woźny wypromował dwóch doktorów, był recenzentem 11 prac doktorskich obronionych w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie i Poznaniu, na UMK, UAM, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim i na UKW. Był recenzentem i członkiem komisji w dwóch przewodach habilitacyjnych. Jest promotorem blisko 200 prac licencjackich i magisterskich.

Zajmował odpowiedzialne stanowiska na uczelni oraz na Wydziale Humanistycznym UKW - Profesor był zastępcą dyrektora Instytutu Historii, przez dwie kadencje prodziekanem ds. Nauki WH, również przez dwie kadencje dziekanem WH, a także prorektorem ds. dydaktycznych. Ponadto przewodniczył Uczelnianej Komisji ds. Regulacji Wynagrodzeń, Senackiej Komisji Budżetu i Finansów oraz Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Profesor J. Woźny ukończył z wynikiem bardzo dobrym dwuletnie menedżerskie studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od 2005 roku jest wiceprzewodniczącym Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 2005-2008 był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Archeologicznego, od 2012 r. jest członkiem Instytutu Kaszubskiego, jest także Współpracownikiem Zespołu Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.

Był współorganizatorem Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej w zakresie sesji tematycznej Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych. Jest współredaktorem Encyklopedii Bydgoszczy. Był członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. M.in. Czystość i brud, Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce. Wygłaszał referaty na 80 konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.

Realizował projekty badawcze, zarówno statutowe, jaki i o charakterze regionalnym. Prowadził wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowiskach w Bydgoszczy-Pałczu, Smolnikach, Starym Mieście w Bydgoszczy, które obejmowały gród, zamek, mennicę. Kilkanaście lat na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bydgoszczy prowadził badania powierzchniowe. Profesor był recenzentem wniosków Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00