Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 16

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli do Senatu UKW, zgodnie z harmonogramem czynności wyborczych będzie można dokonywać w dniach od 1.06.- 6.06.2020r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Członkiem Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego może być osoba, która zgodnie z art. 29 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 85 ze zm.) spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7  ww. ustawy tj.: 

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karana karą dyscyplinarną;
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430399447534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  6. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;

Komisja Wyborcza UKW informuje, że w dniu 8.06.2020r. nastąpi upublicznienie listy kandydatów na przedstawicieli do Senatu, natomiast w terminie od 8.06.- 13.06.2020r. należy składać niżej wymienione dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – według wzoru określonego w Uniwersytecie;
  2. w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - oświadczenie lustracyjne - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  3. pisemną zgodę na kandydowanie;
  4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - według wzoru określonego w Uniwersytecie.

Z uwagi na stan epidemiczny COVID-19 oryginały ww. dokumentów będą przekazywane w odrębnym terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą UKW.

Komisja Wyborcza UKW w załączeniu zamieszcza wzór zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Senatu oraz wzór oświadczenia kandydata na przedstawiciela do Senatu o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni