Wybory na UKW

Komunikat nr 8 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że członkiem Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego może być osoba, która zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ww. ustawy tj.: 

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742)  W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Komisja Wyborcza UKW informuje, że w dniu 10.05.2024 r. nastąpi upublicznienie listy kandydatów na przedstawicieli do Senatu, natomiast zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli do Senatu UKW, zgodnie z harmonogramem czynności wyborczych będzie można dokonywać w dniach od 6.05. - 10.05.2024 r. w formie pisemnej na dyżurach Komisji Wyborczej UKW.

W celu zgłoszenia kandydata zgłaszający powinien wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu wyborów oraz załączyć podpisane przez kandydata dokumenty:

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” została uruchomiona nowa aplikacja o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu.

Zgłoszenia na kandydata na Przedstawiciela Senatu będą przyjmowane w Sali 105 w budynku przy ul. Chodkiewicza 30 w następujących terminach:

 • 6 maja w godzinach: 9:00-12:00,
 • 7 maja w godzinach 8:00-11:00,
 • 8 maja w godzinach 12:00-15:00,
 • 9 maja w godzinach 11:30-14:30,
 • 10 maja w godzinach 8:00-10:00.

Na podstawie § 68 ust. 3 Statutu UKW, Komisja Wyborcza UKW ustaliła, że wybory członków Senatu w poszczególnych grupach pracowników odbędą się w formie elektronicznej przy zastosowaniu systemu USOS w dniach 14 - 17 maja 2024 roku. Osoby należące do poszczególnych grup wyborczych wybierają członków Senatu ze swojego grona. Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty uczelni. Wybory są tajne. Pierwszy termin wyborów jest zaplanowany na dzień 14 maja br. w godz. 5:00 - 18:00. Terminy kolejnych tur zostaną podane po zakończeniu pierwszego zebrania wyborczego.

Wszyscy pracownicy UKW, posiadający konto pocztowe, mogą logować się do systemu USOSweb. Dane do logowania są dokładnie takie same jak do Zimbry. Prosimy, aby każdy pracownik przed rozpoczynającymi się wyborami sprawdził, czy ma możliwość zalogowania się do USOSweb. W przypadku braku możliwości zalogowania się, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: usosweb@ukw.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Marek Salamonowicz, prof. uczelni