Wybory na UKW

Komunikat Nr 1 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 1. Kandydatury na członków kolegium elektorów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będą przyjmowane na dyżurach członków Komisji Wyborczej w sali nr 105 w budynku głównym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. J.K. Chodkiewicza 30 w dniach:
 • 24 lutego 2020 r. w godzinach od. 8.00 do 14.00,
 • 27 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.
 1. Kandydata może zgłosić tylko osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze do wyboru zgłaszanego kandydata.
 2. Czynne prawo wyborcze do wyboru zgłaszanego kandydata posiada osoba zakwalifikowana do tego samego zebrania wyborczego, co kandydat. W szczególności prawo do zgłaszania przysługuje:
 • nauczycielowi akademickiemu w stosunku od nauczyciela akademickiego zatrudnionego w tej samej jednostce organizacyjnej,
 • pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim w stosunku do pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionego w tej samej komórce/jednostce organizacyjnej lub w komórce/jednostce organizacyjnej należącej do tego samego rodzaju administracji (np. ogólna, centralna,) co komórka/jednostka, w której zatrudniony jest kandydat. 
 1. Zebrania wyborcze organizuje Komisja Wyborcza zgodnie z postanowieniami Statutu i informuje o nich w formie komunikatu. 
 1. W celu zgłoszenia kandydata zgłaszający powinien wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do komunikatu) oraz załączyć podpisane przez kandydata dokumenty:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do kandydowania na członka kolegium elektorów (załącznik nr 2) oraz
 • jeden z dokumentów związanych z oświadczeniem lustracyjnym:
  • oświadczenie lustracyjne (załącznik nr 3) lub
  • informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 4).                   
 1. Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” została uruchomiona nowa aplikacja o nazwie„System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu.
 2. Formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty powinny być spięte.
 3. Dopuszcza się możliwość przekazania Komisji Wyborczej podpisanego formularza zgłoszenia kandydatury przez samego kandydata.
 4. Kandydatury, których zgłoszenia nie spełniają wymogów formalnych opisanych powyżej nie będą przyjmowane.
 5. Pytania dotyczące organizacji oraz procedury przeprowadzania wyborów należy kierować na adres poczty elektronicznej wybory2020@ukw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni