Wybory na UKW

Komunikat nr 9 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że członkiem Rady Dziedziny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 3 w związku z art. 32 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742)  

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karana karą dyscyplinarną;
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  6. nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;

Ponadto zgodnie z § 51 ust.1 i 2 Statutu UKW:

  1. Czynne i bierne prawo wyborcze do rady dziedziny mają będący pracownikami badawczymi lub pracownikami badawczo-dydaktycznymi profesorowie i profesorowie uczelni reprezentujący dyscypliny, w których uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, pod warunkiem, że złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, deklarując tym samym, że w co najmniej 50% prowadzą działalność naukową w ramach takiej dyscypliny.
  2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do rady dziedziny jedynie w ramach jednej wybranej przez siebie dyscypliny.

Komisja Wyborcza UKW informuje, że zgłoszeń kandydatów na członków do Rad Dziedzin Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zgodnie z harmonogramem czynności wyborczych, będzie można dokonywać w dniach od 6 - 9 maja 2024 r. w godz. 9 - 14 oraz 10 maja br. w godz. 8 - 10 w formie pisemnej w Biurze ds. Stopni. 

W celu zgłoszenia kandydata zgłaszający powinien wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu wyborów oraz załączyć podpisane przez kandydata dokumenty:

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” została uruchomiona nowa aplikacja o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu.

Komisja Wyborcza UKW informuje, że w dniu 10 maja 2024 r. nastąpi upublicznienie listy kandydatów na członków do Rad Dziedzin.

Na podstawie § 68 ust. 3 Statutu UKW, Komisja Wyborcza UKW ustaliła, że wybory członków Rad dziedzin odbędą się w formie elektronicznej przy zastosowaniu systemu USOS w dniach 14 - 17 maja 2024 roku. Pierwszy termin wyborów jest zaplanowany na dzień 14 maja br. w godz. 5:00 - 18:00. Terminy kolejnych tur zostaną podane po zakończeniu pierwszego zebrania wyborczego.

Wszyscy pracownicy UKW, posiadający konto pocztowe, mogą logować się do systemu USOSweb. Dane do logowania są dokładnie takie same jak do Zimbry. Prosimy, aby każdy pracownik przed rozpoczynającymi się wyborami sprawdził, czy ma możliwość zalogowania się do USOSweb. W przypadku braku możliwości zalogowania się, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: usosweb@ukw.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Marek Salamonowicz, prof. uczelni