Wybory na UKW

Komunikat Rady Uczelni dot. zgłoszeń kandydatów na Rektora UKW

Rada Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego podjęła Uchwałę Nr 12/2019/2020 na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku o ogłoszeniu naboru kandydatów na rektora.

Osoby zainteresowane winny złożyć swoje propozycje w Biurze Rektora w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „KANDYDAT NA REKTORA” do dnia 26 lutego 2020 roku do godziny 15.00.

Wymagane dokumenty:

  • dokumenty określone w  §19 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
  • CV,
  • wizja strategicznego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Rada Uczelni UKW zastrzega sobie prawo niewskazywania kandydata pomimo spełnienia powyższych kryteriów.