Wybory na UKW

Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej UKW

Komunikat Nr 3 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  1. Zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 9) Statutu UKW Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców czas i miejsce przeprowadzenia wyboru do kolegium elektorów (załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu)
  2. W związku z pytaniami wspólnoty akademickiej Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż oświadczenie, które stanowi załącznik do komunikatu komisji wyborczej nr 2 nie ma charakteru obligatoryjnego (ustawowego).
  3. Wedle § 70 ust. 1 Statutu UKW wyboru elektorów, o których mowa w § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu dokonuje się na wspólnym zebraniu wszystkich nauczycieli akademickich podstawowej jednostki organizacyjnej lub na wspólnym zebraniu wszystkich nauczycieli akademickich jednostek ogólnouczelnianych. Wykaz jednostek, w których odbędą się wybory podano w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.
  4. Pracownikiem jest osoba, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania lub wyboru bez względu na wymiar zatrudnienia (np. ½ etatu) oraz bez względu na to czy UKW jest podstawowym miejscem pracy.
  5. Zgodnie z § 68 ust.1 pkt 2) Statutu prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo wyborcze. Z powyższego wynika, że formularz zgłoszeniowy nie może być podpisany przez osobę kandydującą na elektora w ramach tego zgłoszenia. Natomiast dopuszcza się możliwość przekazania Komisji Wyborczej podpisanego formularza zgłoszenia kandydatury przez samego kandydata.
  6. Pod pojęciem administracji publicznej należy rozumieć organy wykonawcze administracji rządowej i samorządowej.
  7. Z kandydowania na elektora z pracowników UKW jest wyłączony tylko rektor.
  8. Od kandydata na elektora nie jest wymagane zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego tylko oświadczenie kandydata , iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – załączone do komunikatu nr 1