Wybory na UKW

Komunikat Nr 4 Komisji Wyborczej UKW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kandydujących na Rektora, członka organów kolegialnych oraz członka kolegium elektorów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
 • administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wyboru Rektora, członków kolegium elektorów lub członków organów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”), w związku z art. 20 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w celu umożliwienia członkostwa w kolegium elektorów, organach kolegialnych Uniwersytetu lub pełnienia funkcji Rektora,
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym przez administratora i zobowiązanym do zachowania tajemnicy, w tym członkom Komisji Wyborczej, a innym podmiotom jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) lub organizacji międzynarodowych,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3), a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów,
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia członkostwo w organach Uniwersytetu, w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, pełnienie funkcji Rektora oraz pełnienie funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego,
 • Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do podejmowania jakichkolwiek decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.