Wybory na UKW

Komunikat nr 6 Komisji Wyborczej UKW

  1. Kandydatury na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego będą przyjmowane na dyżurze członków Komisji Wyborczej w sali nr 105 w budynku głównym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. J.K. Chodkiewicza 30 w dniach:

6 i 9 marca 2020 r. w godzinach od. 8.00 do 14.00

  1. Rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego może być osoba, która zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 85) spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-6 i 7  ww. ustawy oraz wynikające ze Statutu UKW, tj.: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430399447534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
7) jest zatrudniona na stanowisku profesora lub profesora uczelni (§ 18 Statutu UKW);
8) nie jest członkiem rady uczelni (§19 ust.3 Statutu UKW).  

  1. Zgodnie z §19 ust.2 Statutu UKW do zgłoszenia kandydata na rektora powinny być dołączone:

1) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 
2) w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - oświadczenie lustracyjne - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 
3) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – według wzoru określonego w Uniwersytecie;
4) pisemna zgoda na kandydowanie;
5) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - według wzoru określonego w Uniwersytecie.

  1. Komisja Wyborcza UKW w załączeniu zamieszcza wzór oświadczenia kandydata na Rektora o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni