Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 17

Komunikat nr 17 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że zgłoszeń kandydatów na członków do Rad Dziedzin Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zgodnie z harmonogramem czynności wyborczych będzie można dokonywać w dniach od 1.06.- 6.06.2020r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Członkiem Rady Dziedziny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust.3 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 85 ze zm.).

Ponadto zgodnie z §51 ust.1 i 2 Statutu UKW:

  1. Czynne i bierne prawo wyborcze do rady dziedziny mają będący pracownikami badawczymi lub pracownikami badawczo-dydaktycznymi profesorowie i profesorowie uczelni reprezentujący dyscypliny, w których uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, pod warunkiem, że złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, deklarując tym samym, że w co najmniej 50% prowadzą działalność naukową w ramach takiej dyscypliny.
  2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do rady dziedziny jedynie w ramach jednej wybranej przez siebie dyscypliny.

Komisja Wyborcza UKW informuje, że w dniu 8.06.2020r. nastąpi upublicznienie listy kandydatów na członków do Rad Dziedzin, natomiast w terminie od 8.06.- 13.06.2020r. należy składać niżej wymienione dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu woli na członkostwo w Radzie Dziedzin i spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – według załączonego wzoru;
  2. w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - oświadczenie lustracyjne - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - według wzoru określonego w Uniwersytecie.

Z uwagi na stan epidemiczny COVID-19 oryginały ww. dokumentów będą przekazywane w odrębnym terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą UKW.

Komisja Wyborcza UKW w załączeniu zamieszcza:

  1. wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady Dziedziny
  2. wzór oświadczenie kandydata o wyrażeniu woli na członkostwo w Radzie Dziedzin i spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni