Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 18

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli do Senatu UKW oraz Rad Dziedzin UKW, zgodnie z harmonogramem czynności wyborczych, będzie można dokonać w dniach 1.06.- 6.06.2020r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załącznikach do komunikatu) należy przesłać do 6.06.2020 r., do godz. 15.00, pod adres mailowy:

Członkiem Senatu oraz Rady Dziedziny mogą być osoby spełniające wymogi określone w Komunikacie Komisji Wyborczej UKW nr 16 (https://wybory.ukw.edu.pl/jednostka/wybory_ukw/komunikaty/60480/komunikat-komisji-wyborczej-ukw-nr-16) oraz Komunikacie Komisji Wyborczej UKW nr 17 (https://wybory.ukw.edu.pl/jednostka/wybory_ukw/komunikaty/60508/komunikat-komisji-wyborczej-nr-17).

Komisja Wyborcza UKW informuje jednocześnie, że w dniach 8.06. – 13.06.2020 do godziny 15.00 kandydaci na przedstawicieli do Senatu UKW oraz Rad Dzień UKW są zobowiązani do dostarczenia niezbędnych dokumentów zgodnie z Komunikatem Komisji Wyborczej UKW nr 16 i 17, tj.:

Kandydat na członka Senatu jest zobowiązany dostarczyć na adres e-mail wybory.senat@ukw.edu.pl następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – według wzoru określonego w Uniwersytecie wraz z pisemną zgodą na kandydowanie-według załączonego wzoru;
  2. w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - oświadczenie lustracyjne - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego –załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

Kandydat na członka Rady Dziedziny jest zobowiązany dostarczyć na adres e-mail rada.dziedzin@ukw.edu.pl następujące dokumenty:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu woli na członkostwo w Radzie Dziedzin i spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – według załączonego wzoru;
  2. w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - oświadczenie lustracyjne - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego –załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

Czynności związane z przyjmowaniem  zgłoszeń kandydatów do Senatu oraz Rad dziedzin  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wykonuje zespół wyborczy nr 3 pod przewodnictwem dr hab. Ryszarda Nowickiego prof. uczelni, natomiast czynności związane z przyjmowaniem dostarczonych drogą elektroniczną dokumentów wykonuje zespół wyborczy nr 5 pod przewodnictwem dr hab. Dariusza Zająca prof. uczelni. 

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni