Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 24

Komisja Wyborcza UKW na podstawie Uchwały Komisji Wyborczej nr 20. informuje, że wybory uzupełniające przedstawicieli do Senatu i Rad Dziedzin Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbędą się w dniu 22.06.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00  z wykorzystaniem systemu USOSWeb w następujących jednostkach organizacyjnych:

  1. W grupie pracowniczej pozostali nauczyciele akademiccy:
  • Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Instytut Prawa i Ekonomii, Instytut Filozofii (1 mandat do obsadzenia)
  1. W grupie pracowniczej: administracja (3 mandaty do obsadzenia).
  2. Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dyscyplina nauki biologiczne (1 mandat do obsadzenia)

W jednostkach organizacyjnych wymienionych w punkcie 1. i 2. komunikatu wyboru przedstawicieli do Senatu UKW nie dokonano z uwagi na niespełnienie wymagania z §68 ust. 1. pkt. 1. Statutu UKW, który stanowi, że dla ważności wyborów wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Ponadto Komisja wyjaśnia, że w wyborach do Rady Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne (wybory ważne), zgodnie z §6 ust. 6. pkt. 1. i 2. Regulaminu Wyborów UKW w kolejnej turze nie uwzględnia się osób, które uzyskały bezwzględną większość głosów ważnych i zostały wybrane oraz osób, które otrzymały najmniejszą liczbę głosów. Aktualna lista kandydatów znajduje się w systemie USOSWeb na stronie poszczególnych wyborów, zaś instrukcja głosowania dostępna jest w komunikacie Komisji Wyborczej nr 20.

W trakcie wyborów w sali senatu UKW ul. J. K. Chodkiewicza 30 budynek A uruchomione zostaną stanowiska komputerowe, w celu skorzystania z nich w wyjątkowych sytuacjach. Pełniony będzie również dyżur przez pracownika Działu Informatyzacji.

Z wyrazami szacunku
Komisja Wyborcza UKW