Liczba członków Senatu UKW na kadencję 2016-2020

W skład senatu wchodzą:

  • rektor jako przewodniczący
  • prorektorzy – 4 osoby
  • dziekani – 7 osób
  • wybierani przedstawiciele

*Łącznie 42 osoby

 

Nauczyciele akademiccy 

posiadający tytuł profesora

lub stopień doktora

habilitowanego

Pozostali nauczyciele akademiccy Pozostali przedstawiciele społeczności akademickiej 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 1

 0  

Wydział Humanistyczny

 4

 2  

Wydział Edukacji Muzycznej 

 1

 1  

Wydział Nauk

Przyrodniczych

 1

 1  

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 2

 1  

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 1

 1  

Wydział Pedagogiki i

Psychologii

 2

 1  

Jednostki ogólnouczelniane

i międzywydziałowe

 

 1  

Studenci i doktoranci

 

   8

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi                        

 

   2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00